Women - Short hair
Haircut
18€
Brushing
20€
Coloring
40€
Mechès / balayage
45€
Watergolf
15€
Permanent
35€
Women - Long hair
Haircut
18€
Brushing
25€
Coloring
40€
Mechès / balayage
50€
Watergolf
20€
Permanent
35€
Updo
45€
Men
Haircut
15€
Hair clipper
12€
+ shampoo / washing
+5€
Children
Haircut 0 - 3 year
10€
Haircut 3 - 6 year
12€
Haircut 6 - 12 year
15€
Updo
25€
+ shampoo / washing
+5€